Salgs&leveringsbettingelser

Jeres nye servicepartner

365

50699739/50699734

Servicefirmaet O.F

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

For Servicefirmaet O.F (herefter benævnt “SEOF”)1. Anvendelsesområde

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af alle ydelser og varer fra SEOF, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af SEOF.

SEOF´S medkontrahent, det værende en kunde eller en samarbejdspartner, (herefter ”Kun-den”) accepterer, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse forud for medkontrahentens eventuelle standardbetingelser.


2. Tilbud og priser, prisregulering

Tilbud fra SEOF er bindende i 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre tilbuddet er til-bagekaldt, ændret eller afslået.

Bestilling sker til listepriser, medmindre andet er aftalt. Tilbudspriser er afgivet under for-udsætning af, at betalingsbetingelserne overholdes, og i modsat fald kan SEOF opkræve listepriser for allerede leverede ydelser. De aftalte priser reguleres 1 gang årligt, medmindre andet er aftalt.

3. Betalingsbetingelser, morarenter mv.

Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (netto kon-tant). Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 1,5 % pr. måned. Der beregnes et rykkergebyr på kr. 150 for hver rykker.

Ved Kundens manglende rettidige betaling af ethvert forfaldent beløb er SEOF berettiget til at hæve aftalen med Kunden og kræve erstatning, herunder, men ikke begrænset til, er-statning svarende til tabt indtjening i den aftalte kontraktperiode.4. Reklamation og Kundens mangelbeføjelser mv.

Kunden må straks ved modtagelsen af varen eller ydelsen sikre sig, at det leverede opfylder de mellem parterne aftalte kvalitetskrav. Hvis Kunden vil påberåbe sig mangler, skal Kun-den reklamere skriftligt straks. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres nærmere. Afgiver Kunden ikke behørig reklamation straks, fortaber Kunden sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.

Det er Kundens ansvar at iagttage, at leverede varer er egnede til det formål, disse ønskes anvendt til. SEOF er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at varerne er anvendt forkert. Kunden er ansvarlig for SEOF´s omkostninger som følge af Kundens uberettigede reklamation.

For leverede varer forbeholder SEOF sig en margin på +/- 10 % af det bestilte kvantum, uden at dette kan betragtes som en mangel. Kunden betaler dog i henhold til endeligt kvantum.

Såfremt der foreligger en berettiget reklamation over en af SEOF leveret vare eller ydelse, kan SEOF vælge at afhjælpe manglen eller foretage ombytning af det leverede, hvilket sker uden beregning for Kunden. Bortset fra krav om afhjælpning eller ombytning, kan Kunden ikke gøre noget krav gældende overfor SEOF som følge af mangelfuld levering.


5. Produktansvar

SEOF kan alene ifalde produktansvar i det omfang dette følger af ufravigelige regler, idet SEOF ellers fraskriver sig et sådant ansvar.

SEOF er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SEOF eller andre, som SEOF har ansvaret for.

SEOF er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varerne er i Kundens besiddelse. SEOF er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er frem-stillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er SEOF kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Kunden er pligtig at friholde SEOF for ethvert produktansvar i forbindelse med leverancer, i det omfang et sådant produktansvar rækker ud over de nævnte begrænsninger. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler en sag, hvor produktansvar søges gjort gældende imod SEOF i anledning af en leverance til Kunden.


6. Leveringshindringer (force majeure)

SEOF hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeu-re, hvilket omfatter enhver hindring som SEOF ikke kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke begrænset til, myndighedsrestriktioner, krig, terror, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed.

Foreligger der force majeure, udsættes leveringstiden således uden ansvar for SEOF i et tidsrum, der svarer til den tid, hindringen har haft virkning.


7. Generel ansvarsbegrænsning

Medmindre andet er specifikt af aftalt eller angivet ovenfor, gælder det, at SEOF ingensin-de kan gøres ansvarlig for andet end direkte dokumenterede tab, herunder med dokumen-teret ansvarsgrundlag for SEOF

SEOF fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andre indirekte tab, herunder Kun-dens eller dennes kundes driftstab, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som føl-ge af en afledt mangel ved produkterne, hvori det leverede materiale indgår, eller lignende tab SEOF´s erstatningsansvar overfor en kunde kan aldrig overstige kr. 500.000.

Ansvarsbegrænsningen i dette pkt. 14 finder ikke anvendelse, hvis SEOF´s ansvarspå-dragende handling er forsætlig.


8. Lovvalg og værneting

Enhver tvist med SEOF afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige danske dom-stole med Københavns Byret som værneting.
Jeres nye servicepartner

Tlf: 50699739/50699734

Email: seof@seof.dk